Search

Яриа суурьласан сургалт

Сургалтын хөтөлбөрт онлайн болон танхимын сургалтыг хослуулсан европын хэлний нэгдсэн стандартчилалд нийцсэн A1-анхан, A2-ахисан анхан, B1-дунд, B2-ахисан дунд, B2-C1-ахисан, C1-бизнесийн гэсэн нийт зургаан түвшиний сургалттай.

Хичээлийн агуулгыг тодорхой сургалтын туршлага шинэлэг арга зүй дээр тулгуурлаж бий болгосноороо онцлог бөгөөд өмнөх уламжлалт танхимийн сургалтын унших бичих дээр тулгуурладагын эсрэг үйлдэл буюу сонсгол яриан дээр тулгуурласанаараа ач холбогдолтой.

Ярианы хэлний сургалт СОНСОХ-ДАВТАХ үндсэн хоёр зарчимд чиглэгдсэн найман алхам дээр тулгуурлаж  үгийн сан, сонсгол, бичвэр, ярианы сургалт, ярианы дадал, дүрмийн тайлбар, дасгал ажил, сорил гэсэн үндсэн бүрэлдхүүнтэй.

51 views0 comments

Recent Posts

See All